Algemene voorwaarden

1. Voorwerp van de dienstverlening Matica (IT man BV)

Webontwikkeling en hosting + onderhoud

2. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

De prestaties van de Dienstverlener worden vergoed als volgt.

  • op basis van een af te spreken uurtarief
  • op basis van een af te spreken dagforfait
  • op basis van een af te spreken maandelijks forfait
  • op basis van een af te spreken jaarlijks forfait

Aanpassingen aan en indexaties van deze tarieven worden schriftelijk gecommuniceerd.

Geleverde goederen worden vergoed op basis van een vooraf goedgekeurde prijsofferte.

De facturen van de Dienstverlener zijn betaalbaar binnen de 14 dagen.

Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vervallen factuur maakt alle facturen ten aanzien van de Klant opeisbaar en doet alle eventueel verleende kortingen vervallen.

Bij niet-betaling van de facturen is vanaf de vervaldag ven rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd conform de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet van 2 augustus 2002). Bovendien is als schadebeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR.

3. Duur van de overeenkomst en beëindiging

Overeenkomsten gaan van start bij de aanvang van de ontwikkeling van een webproject en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

De overeenkomst kan steeds worden beëindigd in overleg tussen beide partijen.

De overeenkomst kan eveneens worden opgezegd door één van de partijen, waarbij een opzeggingstermijn van 1 maand in hoofde van beide partijen moet worden gerespecteerd. De kennisgeving van deze opzegging dient steeds te geschieden met een aangetekend schrijven, dat uitwerking zal hebben vanaf de eerste dag van de week volgend op de verzending ervan.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen, wordt dienstverlening inzake hosting en het beheer van mailboxen aangeboden voor periodes van een jaar, vooruitbetaalbaar voor of bij aanvang van het jaar waarop de dienstverlening betrekking heeft.  De beëindiging of opzegging door de klant gedurende het jaar geeft geen recht op terugbetaling van een gedeelte van de voor dat jaar betaalde som.

4. Klachten en aansprakelijkheid

Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te gebeuren binnen de 8 dagen na levering, uitvoering of facturatie die bij gebreke daaraan als aanvaard gelden.
Op geleverde goederen geldt de garantie verleend door de producent.

De Dienstverlener levert zijn diensten en producten naar best inzicht en vermogen, doch is steeds gevat door een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade welke niet rechtstreeks en onmiddellijk het gevolg is van een zware fout of bewezen opzet. De Dienstverlener zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte – of
gevolgschade, zoals verlies van inkomen, vorderingen van derden, verlies van gegevens, enz.

De aansprakelijkheid van de Dienstverlener met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura door het opnieuw leveren van diensten en/of het leveren van het Product.

De eventuele aansprakelijkheid van de Dienstverlener blijft bij elke opdracht beperkt tot maximum het bedrag dat de specifieke diensten of producten tijdens of door dewelke de gebeurlijke schade werd veroorzaakt vertegenwoordigen.

5. Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de samenwerking zal de Dienstverlener bepaalde Persoonsgegevens Verwerken in opdracht en voor rekening van de Klant die daardoor respectievelijk Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke worden in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).
Om hun afspraken met betrekking tot de uitvoering en organisatie van deze Verwerking van Persoonsgegevens te formaliseren sluiten partijen een Verwerkingsovereenkomst af, die gevoegd is bij de overeenkomst en er integraal deel van uitmaakt.

6. Overige bepalingen

De nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling in deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. De nietige of ongeldige bepaling wordt zo gewijzigd dan wel zo uitgelegd dat ze geldig en afdwingbaar wordt, dit steeds rekening houdende met de werkelijke bedoeling van partijen.
Op onze overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

De rechtbanken en hoven van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen inzake onze overeenkomsten.

Eventuele wijzigingen aan overeenkomsten worden schriftelijk opgemaakt.

Eventuele bijlagen aan overeenkomsten maken er deel van uit.
Bij zaken die niet geregeld zijn door deze overeenkomst worden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek toegepast.